Autor Tema: Lovostaj i koja reč o njemu  (Pročitano 17764 puta)

Van mreže novii

  • Administrator
  • Master
  • *
  • Poruke: 747
    • Poljoprivredni forum
Lovostaj i koja reč o njemu
« poslato: 18 Decembar 2011, 20:40:53 »
Službeni glasnik Republike Srbije broj 17 (13. mart 2009.)

Na osnovu člana 28. Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS" br. 35/94, 38/94 i 101/05 – dr. zakon),
Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi

NAREDBU

o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili delu ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu


1. Ustanovljava se trajni lovostaj za sledeće vrste riba:

moruna Huso huso;
sim Acipenser nudiventris;
pastruga Acipenser stellatus;
atlantska jesetra Acipenser sturio;
dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;
glavatica Salmo marmoratus;
dunavska haringa Alosa caspia;
crnomorska haringa Alosa immaculata;
crnka Umbra krameri;
svetlica Leuciscus souffia;
drimski šaradan Pachychilon pictum;
linjak Tinca tinca;
zlatni karaš Carassius carassius;
čikov Misgurnus fossilis;
sve vrste roda Eudontomyzon spp.;
sve vrste roda Lampetra spp.;
veliki vretenar Zingel zingel;
mali vretenar Zingel streber;
rak rečni Astacus astacus;
rak potočni Austropotamobius torrentium.


2. Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba, i to u periodu:

– kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;
– mladica Hucho hucho od 1. marta do 1. septembra;
– sve vrste pastrmki: potočna Salmo trutta, drimska Salmo farioides, ohridska Salmo letnica, makedonska Salmo macedonicus, dužičasta Oncorhyncus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska Salvelinus alpinus i potočna Salvelinus fontinalis, od 1. oktobra do 1. marta;
– lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;
– štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta;
– mrena Barbus barbus od 15. aprila do 31. maja;
– bucov Aspius aspius od 15. aprila do 15. juna;
– šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja;
– deverika Abramis brama od 15. aprila do 31. maja;
– som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna;
– smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;
– plotica Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja;
– jaz Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja;
– klen Leuciscus cephalus od 15. aprila do 31. maja;
– skobalj Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja.


3. Zabranjen je sportski ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća.


4. Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privredni ribolov sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitridž, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus i babuške Carassius gibelio pokretnim površinskim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.


5. Za pojedine vrste riba iz tačke 2. ove naredbe lovostaj se može ustanoviti i izvan utvrđenih rokova.


6. Zabranjuje se vraćanje u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba: obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus; babuška Carassius gibelio; sunčica Lepomis gibbosus; velikousti bas Micropterus salmoides; amurski čebačok Pseudorasbora parva; amurski spavač Perccottus glenii; beli amur Ctenopharyngodon idella; beli tolstolobik Hypophthalmichthys molitridž; sivi tolstolobik Arystichthys nobilis; sve vrste roda Neogobius i kratkokljuno šilce Syngnathus abaster.


7. Za vrste riba iz tačke 2. ove naredbe ustanovljava se dnevni lovostaj za ulov u količini više od tri adultna primerka. Za sve ostale autohtone vrste riba dnevni lovostaj je za ulov više od pet kilograma.


8. Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod:
– kečiga Acipenser ruthenus 40 cm;
– mladica Hucho hucho 110 cm;
– potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm;
– dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss 25 cm;
– ohridska pastrmka Salmo letnica 40 cm;
– drimska pastrmka Salmo farioides 25 cm;
– makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm;
– jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus 30 cm;
– potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 20 cm;
– lipljen Thymallus thymallus 30 cm;
– štuka Esox lucius 40 cm;
– mrena Barbus barbus 25 cm;
– potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm;
– šaran Cyprinus carpio 30 cm;
– deverika Abramis brama 25 cm;
– plotica Rutilus pigus 20 cm;
– jaz Leuciscus idus 20 cm;
– skobalj Chondrostoma nasus 20 cm;
– klen Leuciscus cephalus 20 cm;
– bucov Aspius aspius 30 cm;
– nosara Vimba vimba 15 cm;
– krkuše (Gobio spp., sve vrste) 10 cm;
– som Silurus glanis 60 cm;
– smuđ Sander lucioperca 40 cm;
– smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm;
– grgeč Perca fluviatilis 15 cm;
– manić Lota lota 25 cm;
– rečna školjka Unio pictorum 8 cm;
– ostale školjke 6 cm.


9. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.


10. Riba ulovljena u toku lovostaja za tu vrstu ribe, kao i ulovljena riba čija je dužina manja od dužine određene ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.


11. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.


12. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 100/03).


13. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 324-04-005/2009-03
U Beogradu, 25. februara 2009. godine
Ministar,
dr Oliver Dulić
dozvolite nam pristup informacijama i slobodu odlučivanja

Zanimljiv forum - boravak u prirodi

Lovostaj i koja reč o njemu
« poslato: 18 Decembar 2011, 20:40:53 »